consultant profilkonsultprofil

konsult

Ulrika Wahllöf Björk is a performance and results driven HR consultant with broad and comprehensive experience from leading positions at international and Swedish companies covering a wide range of HR areas. Her expertise encompasses large and small companies and organizations at all stages of the business life cycle ranging from rapid expansion to other business critical HR issues.

Ulrika has solid experience in HR from different industries and segments. She has held senior management positions within HR for many years with global responsibility for strategic and operational HR work. Her previous employers and clients include a number of listed Swedish companies. She also has extensive experience as an independent HR consultant.

Ulrika has comprehensive generalist skills in the HR field, covering recruitment, performance and talent management programs, coaching, labor law, negotiations, compensation and benefits, downsizing, as well as to build and develop HR functions.

Ulrika  has experience as project manager for change implementation projects, reorganizations, corporate mergers, acquisitions and downsizing, including integration work. She has also worked with projects related to corporate culture and value systems, involving employee satisfaction surveys.

Previous employers include TradeDoubler, Nasdaq, Actio konsulter i personalfrågor, Microsoft and the Swedish Tourist Association.

Education

BA in Personnel and Labor Relations (140 p), Uppsala University 1987.

Further education courses, including a number of management and leadership courses, HR development as well as strategic HR work and HR business partner models, courses in labor law, interviewing techniques and other assessment tools, as well as coaching and project management.

konsult

Ulrika Wahllöf Björk är en resultat- och affärsdriven HR konsult med lång och bred erfarenhet av kvalificerat HR arbete i ledande ställning från både internationella och svenska företag. Ulrika har arbetat i såväl tlllväxt som under mer förvaltande faser i både stora och små organisationer.

Ulrika Wahllöf Björk har en gedigen erfarenhet av HR arbete inom olika branscher och segment. Hon har under många år haft ledande chefsbefattningar inom HR med globalt ansvar för strategiskt och operativt arbete. Detta inkluderar ett antal svenska börsbolag. Hon har dessutom en bred och omfattande erfarenhet som oberoende HR konsult.

Ulrika har en gedigen generalistkompetens inom HR omfattande rekrytering, strategisk kompetensförsörjning, ledarskapsprogram och coaching, arbetsrätt, förhandlingar, lön- och förmånsfrågor, avveckling samt att bygga – och utveckla HR funktioner.   Ulrika har erfarenhet som projektledare för omställningsprogram, omorganisationer,  företagsförvärv och sammanslagningar / avyttring av företag inklusive integrationsarbete. Hon har arbetat med projekt rörande företagskultur och värdegrund samt med med olika medarbetarundersökningar. Tidigare arbetsgivare inkluderar företag som TradeDoubler, Nasdaq, Actio – Konsulter i personalfrågor, Microsoft och Svenska Turistföreningen.

Utbildning

Fil kand. Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor (140 p), Uppsala Universitet 1987

Utvecklingsprogram – inkluderande ett flertal chefs- och ledarskapskurser, HR utvecklingsprogram såsom strategiskt HR arbete och HR businesspartner modell, kurser i arbetsrätt, intervjuteknik och andra bedömningsinstrument samt coachning och projektledning.