varför välja hrm solutions?

hrm solutions har:

  • bred och lång erfarenhet av både HR chefs- och konsultarbete från både internationella och svenska företag.
  • ett resultatinriktat, affärsmässigt och pragmatiskt förhållningssätt till HR frågor.
  • internationell erfarenhet av att bygga HR från grunden och utveckla HR funktioner.
  • erfarenhet av hantering och projektledning vid företagsförvärv och företagsavyttring ur ett HR perspektiv .
  • gedigen konkret erfarenhet av förändringsarbete vid såväl utveckling som avveckling av organisationer.

hrm solutions arbetar med både strategiska och operativa frågor samt erbjuder kostnadseffektiva lösningar som bygger på rätt insats vid rätt tidpunkt.