why choose hrm – human resources management solutions?varför välja hrm solutions?

hrm solutions has:

  • broad and comprehensive experience both from HR management positions and HR consultancy work at Swedish and international companies.
  • a results-oriented, professional and pragmatic approach to HR issues.
  • international experience in building and developing HR functions from the bottom up.
  • experience of project management and administration in conjunction with mergers, acquisitions and downsizing from an HR perspective.
  • extensive hands on experience of change implementation in companies in stages of expansion or companies that are being divested/liquidated.

hrm solutions works with strategic and operational issues, offering cost-efficient solutions built on the right input at the right time.

hrm solutions har:

  • bred och lång erfarenhet av både HR chefs- och konsultarbete från både internationella och svenska företag.
  • ett resultatinriktat, affärsmässigt och pragmatiskt förhållningssätt till HR frågor.
  • internationell erfarenhet av att bygga HR från grunden och utveckla HR funktioner.
  • erfarenhet av hantering och projektledning vid företagsförvärv och företagsavyttring ur ett HR perspektiv .
  • gedigen konkret erfarenhet av förändringsarbete vid såväl utveckling som avveckling av organisationer.

hrm solutions arbetar med både strategiska och operativa frågor samt erbjuder kostnadseffektiva lösningar som bygger på rätt insats vid rätt tidpunkt.