hr mentoringhr mentorskap

From time to time, an HR manager or HR consultant may need a sounding board or support in the form of a dialogue with a person who is independent from the company and who the manager or consultant in question is not dependent on when it comes to developing his or her HR career. Possible subjects include how to take on a wider range of responsibilities in conjunction with a promotion, or suggestions, advice and approach when it comes to working with change processes. HR managers may also find it valuable to discuss how to manage their role in the management team or how to handle difficult or new types of decision making processes.

In such situations it may be helpful to have a sounding board who can listen, help you broaden your views and give practical advice and if needed suggest measures to implement, and with whom you can double check your plan of action. In other words, having access to a senior HR colleague, who has extensive experience of similar problems and understands you and your company’s position, obstacles and opportunities.

hrm solutions – offers a mentoring program focusing on the unique circumstances and challenges faced by the individual, built on goal-oriented interaction in a spirit of mutual openness and respect.

Mentoring programs typically run for just under a year, comprising around 10 meetings, and can be extended or shortened to suit the individual’s needs. A mentoring program can also be a part of an HR manager’s individual development plan. Before the program starts, we hold a cost-free meeting to agree on the conditions of the program and clarify the ethics and rules that apply in the mentee/mentor relationship. This includes issues such as confidentiality, loyalty, openness, honesty and winding up the program.En HR chef eller HR konsult kan från tid till annan behöva ett bollplank eller stöd i form av dialog med en person som man inte står i beroendeställning till för att utveckla sin egen profil inom HR området Det kan röra sig om att kunna ta ett större ansvar vid en befordran, tips, råd och tillvägagångssätt att arbeta med förändringsprocesser.  Det kan också handla om hur en HR chef hanterar sin roll i ledningsgruppen eller vid en situation där den enskilde HR chefen ställs inför svåra och nya typer av beslut.

I en sådan situation kan det vara av stor nytta att ha ett bollplank som kan lyssna, hjälpa till att vidga vyerna, ge konkreta råd och förslag till åtgärder om så behövs, och att stämma av sina planerade beslut med. Det vill säga ha tillgång till en senior HR kollega, som har gedigen erfarenhet av liknande problemställningar och förstår uppdragsgivarens position, hinder och möjligheter.

hrm solutions – erbjuder ett mentorskapsprogram som tar fasta på de individuella förutsättningar och utmaningar individen står inför, byggt på målinriktad interaktion som präglas av en ömsesidig öppenhet och respekt.

Mentorskapsprogram löper vanligtvis under 1 år fördelat på ca 10 möten, vilket  kan förlängas eller kortas ner efter behov. Ett mentorskapsprogram kan även vara en del av en HR chefs individuella utvecklingsplan. Innan programmet sätts igång hålls ett kostnadsfritt möte för att stämma av förutsättningarna med programmet samt klargöra etik och vilka spelregler som gäller i relationen adept/mentor. Det handlar om frågor som tystnadsplikt, lojalitet, öppenhet, ärlighet och avslut av programmet.