Audit

En välfungerande och effektiv HR funktion på ett företag eller organisation är en förutsättning för att företaget skall nå sina resultatmål. Fungerar era HR processer och är de effektiva och fyller sin funktion?

En HR revision är ett systematiskt sätt att se över HR funktionen, dess processer, rutiner, strategi och prioriteringar. Det är ett sätt att stämma av att HR funktionen är i linje med företagets affärsidé och mål. Med andra ord lyckas ni attrahera och behålla de bästa medarbetarna? Stämmer ert förmånspaket och policy överens med era affärsmål i relation till resultat och kostnadseffektivitet? Får ni avkastning på investerat humankapital?

En HR revision kan vara grunden till en handlingsplan med aktiviteter för att utveckla HR funktionen på både kort som lång sikt. Från tid till annan kan det vara av värde att ta in en oberoende extern konsult av både tidsmässiga skäl och för att säkerställa kvalitet på HR funktionen.

hrm solutions

  • Kan både se över och följa upp om personalrutiner, processer och andra policies är attraktiva och konkurrenskraftiga på företaget i relation till företagets affärsmål i relation till kostnad och nytta. Det kan även gälla översyn av anställningskontrakt och andra villkor kring anställningsförfarandet och mer långsiktiga aktiviteter som belönings- och förmånspolicy eller rekryteringsstrategi
  • Erbjuder due dillengence stöd till företag vid företagsförvärv eller vid en företagssammanslagning. Det vill säga att göra en noggrann genomgång och kontroll av företagets humankapital som kan ligga till grund för möjligt beslut om förvärv eller sammanslagning.
sv_SESwedish