Mentorskap

En HR chef eller HR konsult kan från tid till annan behöva ett bollplank eller stöd i form av dialog med en person som man inte står i beroendeställning till för att utveckla sin egen profil inom HR området Det kan röra sig om att kunna ta ett större ansvar vid en befordran, tips, råd och tillvägagångssätt att arbeta med förändringsprocesser. Det kan också handla om hur en HR chef hanterar sin roll i ledningsgruppen eller vid en situation där den enskilde HR chefen ställs inför svåra och nya typer av beslut.

I en sådan situation kan det vara av stor nytta att ha ett bollplank som kan lyssna, hjälpa till att vidga vyerna, ge konkreta råd och förslag till åtgärder om så behövs, och att stämma av sina planerade beslut med. Det vill säga ha tillgång till en senior HR kollega, som har gedigen erfarenhet av liknande problemställningar och förstår uppdragsgivarens position, hinder och möjligheter.

hrm solutions

Erbjuder ett mentorskapsprogram som tar fasta på de individuella förutsättningar och utmaningar individen står inför, byggt på målinriktad interaktion som präglas av en ömsesidig öppenhet och respekt.

Mentorskapsprogram löper vanligtvis under 1 år fördelat på ca 10 möten, vilket kan förlängas eller kortas ner efter behov. Ett mentorskapsprogram kan även vara en del av en HR chefs individuella utvecklingsplan. Innan programmet sätts igång hålls ett kostnadsfritt möte för att stämma av förutsättningarna med programmet samt klargöra etik och vilka spelregler som gäller i relationen adept/mentor. Det handlar om frågor som tystnadsplikt, lojalitet, öppenhet, ärlighet och avslut av programmet.

sv_SESwedish